Super Team

Semita? Kurumsal

Kimileri iin s?caktan korunulan bir glge, kimileri iin bar?nak, kimileri iin enerji, kimileri iin g?daA?a, do?an?n insanl??a arma?an?. insano?lu, varoldu olal? a?ala iie ya?ad?.A?aca sahip olmak, ondan daha ok faydalanmak iin onu kendisine arma?an eden do?ayla sava?t? durdu. Ve a?a varoldu?u srece hep dost kald? insanl??a...

SEM?TA? A.?. KAL?TE POL?T?KASI;

  1. ??i hatas?z ve sratli yaparak Mkemmele ula?mak ve m?teri beklentilerini ilk seferinde ve her seferinde  a?mak.
  2. Tm al??anlar?n her seviyede kaliteye kat?l?m?n? sa?lamak.
  3. Kalite dzeyini ykseltmek, maliyetleri d?rmek ve karl?l???n artt?r?lmas?n? sa?layacak teknolojik geli?meleri yak?ndan takip etmek ve uygulamak.
  4. stlenmi? oldu?umuz ihaleli ve zel in?aat i?lerinde ;Kaliteli,Sa?l?kl?, Projeye tam uyumlu ve Kusursuz imalat yapmak, Modern yap?lar retmek.

 

SERT?F?KALARIMIZ;