Super Team

Zafer Kalk?nma Ajans?

zafer 01zafer 02zafer 03

YEN?L?K? RNLER ??N YEN? RET?M HATT? PROJES?

Kurumumuz, Zafer Kalk?nma Ajans?n?n 2014 Y?l? Rekabeti KOB? Mali Destek Program? (RKMDP) kapsam?nda sunmu? oldu?u Yeniliki rnler ?in Yeni retim Hatt? Projesi ile mali destek almaya hak kazanm??t?r.

Projenin genel amac?, Firman?n yenilikilik kapasitesinin ve kabiliyetinin art?r?larak U?ak?n rekabeti avantaj?na ve ekonomik geli?imine katk? sa?lanmas?d?r.

Projenin zel amac? ise, Firman?n teknik altyap? ve kabiliyetinin geli?tirilerek ithalat ba??ml?l???n? azaltacak yeniliki rnlerin geli?tirilmesi ve katma de?erin art?r?lmas? olarak belirlenmi?tir. Firmam?z teknik altyap?ya ynelik yapaca?? yat?r?mla ve personelinin e?itimini s

a?lamas?yla kapasitesini ve kabiliyetini art?racak, bylece m?terilerine sunabilece?i katma de?erli yeniliki rnler geli?tirecektir. Geli?tirilen rnlerin ticarile?tirilmesi iin pazarlama faaliyetlerini etkin bir ?ekilde yrtecektir.

Proje kapsam?ndaki faaliyetler proje ekibinin ve ofisinin kurulmas?, teknik ?artnamelerinin haz?rlanmas?, ihaleye ?k?lmas? ve yklenicilerin belirlenmesi, makinelerin tedarik edilmesi ve kurulumu, yeni personel istihdam? ve e?itim faaliyetlerinin gerekle?tirilmesi, retim hatt?n?n kurulaca?? mekan?n in?as?, rn pazarlama faaliyetlerinin gerekle?tirilmesi, i de?erlendirme toplant?lar?, ZEKA raporlama faaliyetleri, d?? denetim ile tan?t?m ve grnrlk faaliyetlerinden (proje tan?t?m toplant?s?n?n yap?lmas?, di?er grnrlk faaliyetleri, kapan?? toplant?s?, lansman) olu?maktad?r.

Projenin somut ?kt?lar? a?a??daki gibi olacakt?r:

  • Makine-ekipmanlar (6 adet); 1 adet Optik Kesme Makinesi, 1 adet Finger Joint Bas Ama (2 kafa), 1 adet Finger Joint Pres (Laminasyon) Makinesi, 1 adet Profil Freze Makinesi, 1 adet CNC oyma makinesi, 1 adet Forklift
  • Geli?tirilen 3 adet yeni rn (geni? yzeyli panel, stun, oyma ve yaz? uygulamal? panel),
  • Al?nacak 1 pazarlama ve sat?? e?itimi ve e?itim alm?? 3 al??an,
  • Tedarikilerden al?nacak makine e?itimleri (48 saat, 6 al??an),
  • Kat?l?m sa?lanan 1 fuar,
  • Organizasyonu gerekle?tirilen 1 lansman program?,
  • 1000 adet tan?t?m katalo?u,
  • 2 adet tabela, 4 adet k?rlang? bayrak, 2 roll-up, 6 metal etiket, 1 A?l?? toplant?s? (bas?n), 1 Kapan?? Toplant?s?,
  • 1 yeni bina (200 metrekare)
  • 4 yeni personel istihdam?,

Web sitemizde yer alan bu sayfa T.C. Zafer Kalk?nma Ajans?n?n destekledi?i Yeniliki rnler iin yeni retim hatt? projesi kapsam?nda haz?rlanm??t?r. ?erik ile ilgili tek sorumluluk Semita? Emprenye ve Sanayi Tesisleri A.?.ye aittir ve T.C. Zafer Kalk?nma Ajans?n?n gr?lerini yans?tmaz.