Super Team

000 0110

Emprenyeli ah?ab?n ta??ma gücü yüksektir. Semita? köprüleri, 25 metrelik aç?kl?klar? kolonsuz geçebilmektedir.

1 kg ah?ap, 1 kg beton ya da çelikten daha fazla yük ta??r. Do?al afetlere kar?? dirençlidir. Ani çökme gibi riskler ta??maz. Mimari yap?s? estetik görünümü ve sa?laml???yla kullan?ld?klar? alanlara de?er katar.
 
Emprenyeli ah?ap malzemenin kullan?m alan? oldukça geni?tir... Emprenye maddesi ah?apla bütünle?ir, suyla ç?kmaz.

?nsan, bitki ve hayvan sa?l???na hiçbir zarar? yoktur. Deniz iskeleleri ve yollarda su, güne? ve toprakla bire bir temas? olan ah?ap malzeme uzun y?llar çürümez, deforme olmadan hizmet verir

S6004624