Super Team

Haberler

Firmam?z ve Zafer Kalk?nma Ajans?n?n 2013 Aral?k ay?nda ilan etti?i Rekabeti KOB? Mali Destek Program?na sundu?u projesi kabul edildi. Bu kapsamda Yeniliki rnler ?in Yeni retim Hatt? Projesi iin szle?me Ajans merkezinde imzaland? ve uygulamaya ba?land? ve 2015 Mart ay?nda ba?ar?l? bir ?ekilde tamamland?.

Proje kapsam?nda firmam?z?n teknik altyap? ve kabiliyetinin geli?tirilip, ithalat ba??ml?l???n? azaltacak yeniliki rnlerin ortaya ?kar?lmas? ve katma de?erin art?r?lmas? sa?land?. Bu sayede firmam?z?n yenilikilik kapasitesi art?r?l?rken U?ak?n rekabeti avantaj?na ve ekonomik geli?imine de katk? sa?lanm?? oldu. Proje ile ilk olarak geli?tirilecek yeni rn altyap?s?na uygun teknolojiye yat?r?m yap?lmas? planlanland?. Bu kapsamda 6 adet yeni makine al?nd?. Ayr?ca bu makinelerin yerle?tirilece?i bir atlye de proje dahilinde in?a edildi.

 

U?ak Valili?i,U?ak Belediyesi ve U?ak Ticaret odas? taraf?ndan dzenlenen U?ak Tan?t?m Gnleri 18-22 May?s Tarihleri aras?nda gerekle?ti. ?limize birok alanda katk? sa?layaca??na inand???m?z bu organizasyona Semita? A.? olarak stant a?p rnlerimizi sergileyerek destek verdik.

tic