Super Team

 s002

Semita? Entegre Tesisleri 1984 y?l?nda U?ak-Banaz’da 50.000 m2 aç?k, 10.000 m2 kapal? alan üzerine kuruldu. Bu tesise hammadde olarak giren tomruk, kesim, do?rama ve sanat atölyelerinde i?lenip emprenye edildikten sonra kullan?ma haz?r hale gelir. So?uk ve s?cak pres i?leminin uyguland??? pres atölyesinde lamine edilen ah?ab?n mukavemeti % 30 artar.

Daha kullan??l?, daha dayan?kl?, daha ergonomik çevre mobilyalar? istek ve ihtiyaca göre üretilir. Polyester atölyesinde, cam elyaf takviyeli malzemelere, kullan?m alan?na göre ?ekil verilir. Semita?’?n sanat ve do?rama atölyelerinde ah?ap, kullan?m amac?na uygun olarak, emprenye edilir. A?aç hücreleri içindeki bakteri olu?umuna ve çürümeye sebep olan havan?n vakumla çekilerek, yerine koruyucu maddelerin bas?nçla emdirilme i?lemi olan “emprenye”, ah?ab? betondan sa?lam, çelikten dayan?kl? k?lar.

SEM?TA?’?n en önemli ünitelerinden biri ise fidanl?k… 50 bin adet fidan yeti?tirilen bu ünite, SEM?TA? bünyesinde tüketilen a?ac?n daha fazlas?n? fidan olarak do?aya kazand?rmakta..